Produkter og tjenester

Våre tjeneseter kan deles i tre grupper: Revisjonregnskap og  Annen bistand

 Revisjon
Vi er et lite revisjonsselskap i vekst. Vårt hovedprodukt er revisjon og revisjonsrelaterte tjenester. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter innenfor de fleste bransjer. Vi reviderer også foreninger, boligsameier og lignende.

Den lovbestemte revisjon består av:

- Interimsrevisjon.
- Årsoppgjørsrevisjon.
- Revisjonsrapporter.
- Revisjonsberetning.

Eksempler på selskaper som er revisjonspliktige:

- Alle aksjeselskaper.
- Selvstendige næringsdrivende med driftsinntekter over 5 millioner pr. år.
- Ansvarlige selskap med flere enn 5 deltakere eller med driftsinntekter over 5 millioner pr. år.


 Regnskap
Vi er tilbyr de fleste tjenester innefor regnskapsføring og årsoppgjør. 

Eksempler på tjenester:

- Regnskapsføring.
- Lønn.
- Lønnsinnberetning.
- Merverdiavgift.
- Arbeidsgiveravgift.
- Regnskapsavslutning.
- Konsernregnskap.
- Delårsrapportering.
- Etablering av rutiner og intern kontroll.

Andre tjenester
Dette er tjenester som er nært knyttet til revisorrollen og vår kompetanse, særlig regnskap, skatt og avgift. *

Revisjonsrelaterte tjenester:

- Særattestasjoner.
- Vurdering av intern kontroll.

Skatt, avgift og ligningsoppgaver:

- Selvangivelse og øvrige ligningspapirer.
- Innrapportering til offentlige myndigheter.
- Kontroll skatteavregning
- Kommunikasjon mot ligningsmyndigheter.
- Bistand i forbindelse med bokettersyn.

Annen bistand vdr. selskap:

- Bistand ved stiftelse av selskap.
- Valg av selskapsform.
- Endring i selskapsform.
- Fusjon / fisjon.
- Generasjonsskifte.
- Konsekvensutredninger – skattemessig analyse.
- Avvikling.

Privatøkonomi:

- Arv og generasjonsskifte.
- Personlig skatt og selvangivelse.

For at det ikke skal kunne reises tvil om vår uavhengighet som revisor, er det enkelte av de tjenestene som er nevnt ovenfor som vi ikke kan utføre for våre revisjonskunder.